Ivan Čilić

Ivan Čilić doktorand je u suradničkom zvanju asistent na Zavodu za telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu.

Stekao je zvanje magistra inženjera informacijske i komunikacijske tehnologije 2020. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu, gdje trenutno pohađa doktorski studij računarstva. Tijekom akademske godine 2019./2020., u okviru programa Erasmus+, boravio je na studentskoj razmjeni na Tehničkom sveučilištu u Cartageni, Španjolska.

Ivanovi profesionalni interesi uključuju Internet stvari (IoT), mikroservise te računarstvo na rubu, a trenutno se bavi problemom orkestracije usluga u okruženju računarstva na rubu.